Actief binnen de deeleconomie: Hoeveel belastingen betalen? Wat met sociale bijdragen?

Deeleconomie is de voorbije jaren in opmars. Vooral via online platforms worden steeds meer goederen en diensten rechtstreeks onder particulieren aangeboden buiten het traditionele commerciële circuit. Denk maar aan Uber, Airbnb en soortgelijke platformen. Er zijn regels vastgelegd waaronder deze deeleconomie kan opereren. Wie daaraan voldoet betaalt slechts beperkt belastingen en is vrijgesteld van sociale bijdragen. De principes liggen vast, maar op de concrete toepassing van de regeling is het nog wachten op enkele uitvoeringsmaatregelen.  

Wat houdt de regeling in?

Wanneer u diensten levert aan particulieren door tussenkomst van een (elektronisch) platform kunt u onder strikte voorwaarden genieten van een fiscaal gunstregime. Een tarief van  20%  met een kostenforfait van 50% is dan van toepassing. Dit komt neer op een nettotarief van 10%.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn vier voorwaarden :

  1. De gunstmaatregel geldt enkel voor inkomsten uit diensten buiten uw beroepsactiviteit
  2. U levert diensten aan natuurlijke personen die handelen buiten beroepsactiviteit.
  3. De overeenkomst tussen particulieren wordt georganiseerd door tussenkomst van een erkend platform of een platform georganiseerd door de overheid. Zodra u buiten de tussenkomst van het platform handelt, valt u buiten het bereik van de gunstmaatregel.
  4. U ontvangt uw vergoeding via het platform, zodat u niet rechtstreeks wordt betaald door de klant.

Let op !

Het mag niet gaan over diensten die nauw zijn verbonden met een activiteit die u als zelfstandige verricht of met de activiteit van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent. Indien een werknemer bijklust in dezelfde sector van de beroepsactiviteit,  dan geniet deze wel van de gunstmaatregel.

Let op !

De gunstmaatregel geldt niet voor de levering van goederen. De levering van kant-en-klaarmaaltijden wordt evenwel als levering van een dienst beschouwd als de particulier de maaltijd zelf bereidt. Als de particulier echter pakketten voedingswaren aanbiedt, wordt deze activiteit  beschouwd als een levering van goederen.

Hoeveel mag er maximaal bijverdiend worden bij deeleconomie?

U kunt tot maximaal 5000 euro bruto per jaar verdienen. Vanaf u de drempel van 5000 euro overschrijdt, zijn alle inkomsten die u ontvangt via het platform in beginsel beroepsinkomsten. U kunt evenwel aantonen dat de inkomsten uit deze bijverdiensten niet gelden als beroepsinkomsten.

Hoe wordt de belasting betaald bij deeleconomie?

Het platform stort de verschuldigde belasting door aan de schatkist, zodat zij zoals de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Deze bedrijfsvoorheffing is evenwel niet bevrijdend. Met andere woorden: u zal ook zelf uw inkomsten moeten aangeven in de belastingaangifte. Dit kan gevolgen hebben voor uw gemeentebelasting.

Wat met de BTW in geval van deeleconomie?

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, moet u geen BTW-nummer aanvragen of een BTW-listing indienen. Ook indien u in de bouwsector bijklust, moet u geen BTW-nummer aanvragen zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Kan een roerend of een onroerend goed verhuurd worden onder de gunstmaatregel van de deeleconomie?

In beginsel geldt de nieuwe regeling niet voor inkomsten uit verhuur of onderverhuur van roerende (een wagen) of onroerende goederen (een kamer). Aanverwante diensten, zoals bijvoorbeeld het serveren van een ontbijt in de kamer, komen wel in aanmerking voor de gunstmaatregel.

Vanaf wanneer zijn de fiscale regels inzake deeleconomie van toepassing?

Juridisch gezien geldt de regeling voor inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2016. Let wel, enkel voor het inkomstenjaar 2016 wordt de drempel gehalveerd tot 2500 euro bruto.
De KB’s om de voorwaarden voor erkenning van een platform vast te leggen dienen nog te worden uitgewerkt. Pas van zodra er erkende platforms operationeel zijn, kan er in de praktijk van het systeem van deeleconomie gebruik gemaakt worden.

Wat met het sociaal statuut?

Zolang  men aan de voorwaarden voldoet én niet meer verdient dan 5000 euro bruto per jaar worden de inkomsten fiscaal gekwalificeerd als diverse inkomsten en zijn de natuurlijke personen niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandige.

Vanaf wanneer gelden deze regels?

In principe treden de basisregels in werking op 1 augustus 2016. Het is wel nog wachten op de regels en erkenning van platformen waarlangs de deeleconomie moet verlopen. Pas als die er zijn, kunnen de regels inzake deeleconomie concreet toegepast worden.

 

 

 

 

 

 

Meer over: Starten, Boekhouding, btw, belastingen, Belastingen, Basisregels personenbelasting, Sociale bijdragen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!